Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Transport odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zaczęła stawać się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w świadomości publiczną w połowie XX wieku. Obecnie odpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz zadań stojących przed przedsiębiorcami. Właściciele firm generujących szkodliwe odpady są obowiązani do prowadzenia stosownego ich rejestru (BDO) oraz do przekazywania odpadów do recyklingu lub unieszkodliwienia. Postępowanie z zagrażającymi materiałami jest określone w przepisach, za których nieprzestrzeganie zagrażają finansowe kary.

Wyróżnia się kilka różnych standardowych metod usuwania odpadów niebezpiecznych. Poprzez unieszkodliwianie należy rozumieć procesy przetwarzania odpadów, które nie nadają się do recyklingu , niemożliwe do wykorzystania jako składnik nowego produktu. Zalicza się tu śmieci o wysokiej toksyczności i nieprzetapiane. Coraz popularniejszym sposobem radzenia sobie z odpadami jest również recykling. Chociaż jest on lepszy od innych metod, nie zawsze jest on możliwy ze względu na właściwości poszczególnych materiałów. Która forma utylizacji odpadów niebezpiecznych jest najlepsza?

Istnieje wiele sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Podstawowe z nich to:

  • Obróbka chemiczna – np. neutralizacja, redukcja lub utlenianie;
  • Obróbka termiczna – np. spalanie;
  • Oczyszczanie biologiczne – np. w oczyszczalniach ścieków;
  • Oczyszczanie fizyczne – np. zestalanie, flotacja, sedymentacja, odparowanie lub filtracja.

Pierwsze trzy kategorie pozwalają na przekształcenie odpadów na poziomie molekularnym, podczas gdy czwarta powoduje zestalanie odpadów lub zmniejszenie ich objętości.

Spalanie odpadów niebezpiecznych

Do zniszczenia niektórych odpadów organicznych oprócz ich detoksykacji można zastosować spalanie w wysokiej temperaturze. Do tego celu stosuje się specjalistyczny sprzęt. Proces ten jest przeprowadzany w spalarniach, piecach obrotowych, specjalistycznych piecach wielopaleniskowych na poszczególne rodzaje odpadów itd.

Recykling najlepszym rozwiązaniem w utylizacji odpadówZ wielu powodów recykling jest lepszy niż usuwanie materiałów niebezpiecznych. Przynosi korzyści ekonomiczne, zmniejsza uzależnienie od surowców gospodarek krajowych, chroni zasoby naturalne, zapobiega zanieczyszczeniom i zmniejsza zużycie energii. Unieszkodliwienie jest zalecanym sposobem postępowania z niebezpiecznymi odpadami dopiero, gdy ich przetworzenie i przystosowanie do ponownego wykorzystania nie jest już możliwe ze względu na ich właściwości.

Więcej tekstów: