POLITYKA

PRYWATNOŚCI

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Monika Chudak

Specjalista d/s zagospodarowania odpadów

 +48 504 167 752
 monika.chudak@wektorsc.eu

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY WWW WEKTORSC.EU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny wektorsc.eu jest  działalność gospodarczą pod firmą Wektor Gospodarka Odpadami K.Chudak Sp.K. z siedzibą w Katowicach (40-145) przy ul. Józefowska 143,  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6342360584, REGON: 276698908,

2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane celu przygotowania oferty, pozyskania kontaktu, analizy marketingowych kanałów dotarcia do firmy przez klienta, zamówienia usługi poprzez witrynę internetową wektorsc.eu, marketingu bezpośredniego, telefonicznego i internetowego dotyczącego własnych produktów i usług tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy, zbierania anonimowych danych dotyczących analityki strony internetowej jak wejście na stronę, kanał dotarcia użytkownika na stronę wektorsc.eu oraz czas spędzony na witrynie WWW.
Dane w tych celach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B), c), i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej ,,RODO”

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia (umowy, bądź innych materiałów wysyłanych droga pocztową). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem konkretnej oferty, analizy umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, zamówienia usługi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i zamówienia, każda oferta lub analiza umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy zlecenia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysyłki umów do analizy.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  •  przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

3

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@wektorsc.eu