Różne rodzaje odpadów niebezpiecznych

odbiór odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne to szerokie pojęcie, które obejmuje szeroki zakres materiałów, w tym chemikalia, materiały radioaktywne i odpady przemysłowe. Ważne jest, aby znać zagrożenia związane z tymi rodzajami odpadów i ich wpływ na środowisko.

Odpady niebezpieczne to obszerna kategoria. Można podzielić je na różne typy w oparciu o ich toksyczność i reaktywność. Istnieje pięć głównych rodzajów odpadów niebezpiecznych, które mogą trafić do środowiska. Są to:

– odpady chemiczne,

– odpady promieniotwórcze,

– odpady biologiczne,

– odpady przemysłowe,

– odpady medyczne.

Gdzie powstają odpady niebezpieczne?

Rodzaje odpadów niebezpiecznych są klasyfikowane nie tylko według ich właściwości fizycznych i chemicznych, ale również ze względu na miejsce, w jakim powstają. Wyróżniamy zatem:

– Odpady niebezpieczne powstające w wyniku działalności przemysłowej;

– Odpady niebezpieczne generowane przez gospodarstwa domowe, firmy i instytucje;

– Odpady niebezpieczne generowane przez szpitale i placówki medyczne.

Wytwarzanie odpadów jest dużym problemem, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, w których wciąż brakuje zakładów recyklingu, metod i praktyk utylizacji. Rodzaje odpadów stanowiących największe zagrożenie to odpady z tworzyw sztucznych i odpady niebezpieczne. Odpady z tworzyw sztucznych są zwykle generowane przez materiały opakowaniowe, takie jak politereftalan etylenu (PET), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Odpady niebezpieczne to te, które zawierają substancje toksyczne, takie jak rtęć, ołów, kadm, arsen i sześciowartościowy chrom.

Nieoczywiste rodzaje odpadów wpływających negatywnie na środowisko

Odpady, które trafiają do naszego środowiska, mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie ludzi i dzikiej przyrody. Nie wszystkie w z nich są widoczne gołym okiem. Niestety niektóre zanieczyszczenia pozostają dla nas niezauważalne – i to właśnie one bywają najbardziej niebezpieczne.

Szkodliwa rtęć

Na przykład rtęć jest toksycznym metalem, który okazał się niezwykle szkodliwy dla środowiska.

Rtęć to pierwiastek, który niegdyś powszechnie stosowany był na przykład jako środek konserwujący w produktach farmaceutycznych w postaci tiomersalu, w skład którego wchodzi 49,6% etylortęci. Jest emitowana do atmosfery w elektrowniach. Większość emisji rtęci i powiązanego z nią ryzyka wynika z działalności człowieka, takiej jak podstawowe wydobycie i przetwarzanie rtęci, stosowanie rtęci w produktach oraz w procesach przemysłowych. Największe źródło zanieczyszczenia rtęcią pochodzi z działalności wydobywczej. Badanie przeprowadzone przez US Geological Survey wykazało, że poziomy rtęci wzrosły o 50% między 1980 a 2010 r., głównie ze względu na źródła takie jak elektrownie węglowe i emisja przemysłowa.

Metale ciężkie, w  tym właśnie rtęć, są jednymi z  głównych zanieczyszczeń środowiska wodnego. Rtęć nieorganicznaobecna w wodzie przekształcana jest przez mikroorganizmy do postaci organicznej i następnie jest przyswajana przez ryby oraz bezkręgowce morskie, gromadząc się w  ich organizmie. W ten sposób może trafiać również do układu pokarmowego człowieka, po spożyciu owoców morza i ryb.

Mikrodrobiny plastiku

Mikroplastik to rodzaj plastiku w postaci drobin są mniejszych niż 5 mm. Występuje on w wodzie i glebie i może być niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Źródłem jego powstawania są między innymi syntetyczne materiały czy produkty kosmetyczne, jak peelingi czy pasty do zębów. Mikrodrobiny plastiku są na tyle małe, że przedostają się do organizmu poprzez wdychanie lub połykanie. Są one niestety znajdowane w żołądkach ryb, małży, homarów i ostryg w pobliżu obszarów, w których plastik został wyrzucony do oceanu, a także w wodzie wodociągowej na całym świecie, w tym również w wodzie pitnej.

Odpady w codziennym życiu, co możemy z nimi zrobić?

Głównym sposobem walki z odpadami niebezpiecznymi i z zalegającymi na wysypiskach odpadami tworzyw sztucznych jest odpowiednie nimi gospodarowanie. Podstawą ekologicznej gospodarki odpadami jest recykling. Niezależnie od tego, czy generujemy nieczystości na małą skalę w gospodarstwie domowym, czy też wytwarzamy duże ilości odpadów jako właściciel przedsiębiorstwa, los środowiska spoczywa na barkach każdego z nas. To co możemy zrobić, to z pewnością segregacja śmieci oraz przekazywanie odpadów niebezpiecznych zaufanym firmom oferującym ich odbiór i transport.

Więcej tekstów: