Zanieczyszczenie mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych jako globalny problem

Plastik to sztuczny materiał, który jest używany w wielu produktach od połowy XX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach bardzo zyskał na popularności. Odpady tworzyw sztucznych stanowią jednak poważne zagrożenie dla ekosystemu, w tym dla mórz i oceanów. Ulegają rozkładowi setki lat, zalegając na dnie zbiorników wodnych. Trafiają z rzek do mórz i oceanów, zakłócając ekosystem. W tym artykule omówiono przyczyny zanieczyszczenia mórz przez odpady tworzyw sztucznych. Co kraje na świecie mogą zrobić, aby zmniejszyć produkcję odpadów z tworzyw sztucznych i co może zrobić każdy z nas?

Tworzywa sztuczne w światowym przemyśle

Odpady z tworzyw sztucznych stają się problemem globalnym, a każdego roku powstają ich miliony ton. Same Stany Zjednoczone wytwarzają rocznie około 30 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. W Grecji przemysł produkcji tworzyw sztucznych stał się jednym z najważniejszych sektorów zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Ilości tworzyw poddawanych recyklingowi nie są takie same w różnych krajach. Stany Zjednoczone mają wskaźnik recyklingu 34%, podczas gdy w krajach takich jak Japonia i Niemcy wskaźniki recyklingu wynoszą 70% i 80%. Liczb nie musimy traktować jako dokładne, ponieważ ulegają one ciągłej zmianie. Należy mieć świadomość, że każdego roku powstaje o wiele więcej odpadów tworzyw sztucznych, niż nam się wydaje.

Zanieczyszczenia mórz i oceanów powodowane przez tworzywa sztuczne

Przyczyn zanieczyszczenia mórz jest wiele, ale jedną z najczęstszych są właśnie odpady z tworzyw sztucznych. Problem z plastikiem polega na tym, że nie rozkłada się on lub dokładniej ulega niezwykle powolnemu rozkładowi. Można go znaleźć w oceanie nawet przez 1000 lat od momentu, gdy odpady przedostały się do wody.

Wpływ zanieczyszczenia oceanicznego na zdrowie ludzi


Ze względu na rozmiar i rozpowszechnienie odpadów, zwierzęta i ptaki morskie mylą je z pożywieniem. Ocenia się, że odpady te przedostają się do przewodów pokarmowych nawet ponad 40% gatunków ryb, ptaków i ssaków morskich. Nie zapominajmy, że niektóre gatunki ryb połykających odłamki plastiku pływające w wodzie trafiają na nasze talerze. Dodatkowo zanieczyszczona przez śmieci linia brzegowa może mieć zasadniczy negatywny wpływ na turystykę w wielu krajach.

Nie ma kompleksowych statystyk, które obejmowałyby całkowite koszty związane z odpadami w środowisku morskim, ponoszone przez społeczeństwo. Zanieczyszczenie oceanów to jednak poważny problem, który wpływa na organizmy morskie, ale również na zdrowie ludzi. Jest on ogólnoświatowy. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki zanieczyszczenie oceanów wywiera na nasze życie. Kiedy myślimy o wpływie zanieczyszczenia oceanów na ludzi, często zastanawiamy się głównie nad tym, jak wpłynie ono na przyszłe pokolenia. Istnieją jednak również natychmiastowe jego skutki, które można zaobserwować już dziś, w naszym codziennym życiu. Z tego powodu niezwykle istotne jest by znajdować i stale wdrażać rozwiązania zmniejszające ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

Poddawanie plastików recyklingowi i wielokrotnemu wykorzystaniu to rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie pozwala na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia mórz. Znaczenie ma w tym wypadku stosowanie przez poszczególne kraje przepisów regulujących sposoby pozbywania się odpadów i nakładające na obywateli obowiązek ich segregacji. Przedsiębiorcy generujący duże ilości odpadów tworzyw sztucznych stanowią szczególnie duże zagrożenie w zakresie zanieczyszczenia środowiska. Pozostawianie odpadów na nielegalnych składowiskach, jak również wyrzucanie ich do zbiorników wodnych, jest działaniem, które jest w naszym kraju obarczone karami finansowymi. Przepisy tego rodzaju pozwalają ograniczać zgubny proceder. Pamiętajmy, że każda plastikowa butelka wyrzucona do rzeki ma szansę trafić do morza i pozostać w nim setki lat, niszcząc wodny ekosystem!Ludzie mogą z kolei zmniejszyć swój osobisty wpływ na zanieczyszczenie morza, wykonując proste czynności, takie jak używanie toreb wielokrotnego użytku lub butelek na wodę zamiast jednorazowych. Przekazywanie plastikowych zużytych produktów do recyklingu to obowiązek spoczywający nie tylko na władzach poszczególnych państw czy dużych fabrykach generujących odpady. Każdy z  nas może przyczynić się do zmniejszenia ich ilości w otoczeniu, a co za tym idzie, również w morzach i oceanach. 

Więcej tekstów: