ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

CZYSZCZENIE
I SERWIS
SEPARATORÓW

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
PRZEMYSŁOWEJ

Działamy na rynku od 1999 roku! Bogate doświadczenie oraz pełen profesjonalizm przekładają się na sprawną, skuteczną i prawidłową realizację naszych usług!

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

CZYSZCZENIE I SERWIS SEPARATORÓW

CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ

Działamy na rynku od 1999 roku! Bogate doświadczenie oraz pełen profesjonalizm przekładają się na sprawną, skuteczną i prawidłową realizację naszych usług!

Monika Chudak

Specjalista d/s zagospodarowania odpadów

 +48 504 167 752
 monika.chudak@wektorsc.eu

WAŻNE INFORMACJE I WYTYCZNE

 

Działając zgodnie z Art.69 ustęp 3 ustawy o odpadach, który brzmi:
„ Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany potwierdzić w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także informację o dacie i godzinę przejęcia odpadów.”

Informujemy iż, po dostarczeniu odpadów z miejsca odbioru do miejsca ich zbierania niezwłocznie czyli w następnym dniu roboczym zatwierdzimy kartę przekazania odpadów z właściwą wagą. Informacja o prawidłowej wadze przejętych odpadów zostanie umieszczona w miejscu „Uwagi”.

 

W dniu 01.01.2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742).
W związku z powyższym prosimy zapoznać się z zasadami przyjmowania odpadów na nasz magazyn.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ODPADÓW przyjmowanych na magazyn firmy Wektor:


Na każdym pojemniku kontenerze, zbiorniku, worku z odpadami niebezpiecznymi o pojemności powyżej 5 litrów ma znajdować się trwała, czytelna, odporna na warunki atmosferyczne etykieta o wymiarach min. 150 mm szerokości i min. 210 mm wysokości z napisem "ODPADY NIEBEZPIECZNE"

Etykiety nie umieszcza się w przypadku gdy wytwórca odpadów wytwarza rocznie do 100 Mg innych niż niebezpieczne i do 1 Mg odpadów niebezpiecznych


Etykieta powinna zawierać następujące dane:
• napis ODPADY NIEBEZPIECZNE
• kodu odpadu
• rodzaj magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka,
• adres miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu


Wzór etykiety określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742)

Informacje

• W momencie zlecenia odbioru odpadów należy podać datę rozpoczęcia ich magazynowania.
• Maksymalny czas magazynowania (liczony od daty rozpoczęcia ich magazynowania) w dniu odbioru nie może przekroczyć 6 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony poindywidualnych ustaleniach.
• W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, o których mowa w pkt. 1, umieszcza się w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub przepakowuje się do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, lub prowadzi się zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, umieszcza się nową etykietę i podaje się na niej jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzonych odpadów
• Brak wymaganej etykiety spowoduje, że odpad nie zostanie przez nas przyjęty i zostaniecie Państwo obciążeni kosztami transportu wg naszego cennika.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z  OFERTĄ NASZYCH USŁUG

Wykonujemy usługi z zakresu udrażniania kanalizacji deszczowej

Wykonujemy usługi z zakresu udrażniania kanalizacji w ogólnodostępnych odcinkach rurowych kanalizacji sanitarnych i ogólnospływowych. Nasza oferta obejmuje również czyszczenie separatorów za pomocą urządzenia typu Wuko oraz serwis separatorów wielu typów.

Czyszczenie i serwis separatorów

Profesjonalna obsługa separatorów przeprowadzana jest zgodnie z dokumentacją DTR producenta urządzenia. Serwisujemy i czyścimy wiele rodzajów separatorów w tym: separatory substancji ropopochodnych i separatory tłuszczowe. Wykonujemy czyszczenia zbiorników retencyjnych, osadników, piaskowników oraz pompowni i przepompowni.

Czyszczenie kanalizacji przemysłowej

Usługi udrażniania kanalizacji wykonywujemy za pomocą wysokociśnieniowych głowic WUKO. Zajmujemy się czyszczeniem kanalizacji ogólnospławnych, sanitarnych i deszczowych.
Dbamy o organizację pracy, aby usługi realizować w sposób sprawny i szybki.

Odbiór odpadów niebezpiecznych i oleju

Branża odbioru odpadów niebezpiecznych oraz transportu olejów wymaga niebywałej staranności w trakcie realizacji. Istotą jest odpowiednie zabezpieczenie, transport oraz utylizacja materiałów, aby zniwelować ich negatywny skutek oddziaływania na środowisko.

Transport odpadów niebezpiecznych

Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych. Usługi realizujemy na podstawie umów, których wzory znajdują się na podstronie "Dokumenty". Gwarantujemy bezpieczeństwo procesu odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych.

Transport oleju przepracowanego

Nasza Firma specjalizuje się w odbiorze oleju przepracowanego i jadalnego. Skupujemy oleje w każdej ilości na podstawie indywidualnej wyceny. Transport oraz odbiór olejów wykonujemy w sposób bezpieczny dla środowiska!