Jak olej silnikowy zanieczyszcza środowisko i co zrobić z nim po wymianie

Olej silnikowy jest nieodłączny dla działania pojazdów mechanicznych, pełniąc funkcję smarowania i ochładzania elementów silnika. Niestety po pewnym czasie eksploatacji staje się on odpadem i może poważnie zanieczyszczać środowisko naturalne. W tym artykule skupimy się na negatywnym oddziaływaniu przepracowanego oleju silnikowego na środowisko oraz wskażemy, jakie kroki należy podjąć po wymianie oleju, by zapobiegać zanieczyszczeniu.

Zużyty olej silnikowy i skażenie gleby

Zużyty olej silnikowy utylizowany w nieodpowiedni sposób, gdy przedostanie się na glebę, może prowadzić do jej poważnego zanieczyszczenia. Toksyczne substancje chemiczne zawarte w oleju, takie jak metale ciężkie i związki aromatyczne, mogą przenikać do ziemi i wód gruntowych, zagrażając zdrowiu roślin oraz organizmów żyjących w ziemi.

Skażenie wód i emisja gazów cieplarnianych

Jednym z najpoważniejszych skutków zanieczyszczenia olejem silnikowym jest wszak skażenie wód. Jeśli olej wycieka do rzek, jezior i oceanów. Odpady olejowe tworzą cienką warstwę na powierzchniach wód, uniemożliwiając wymianę tlenu oraz utrudniając dostęp światła do miejsca bytowania organizmów wodnych. To powoduje zakłócenie równowagi całych ekosystemów wodnych i może prowadzić do masowego wymierania organizmów wodnych.

Szkody dla zdrowia ludzi

Ponadto podczas procesu spalania oleju silnikowego lub jego degradacji, mogą być emitowane gazowe produkty uboczne, w tym dwutlenek węgla (CO2) oraz związki siarki. Owe szkodliwe związki mogą być przyczyną globalnego ocieplenia, wywierając bardzo negatywny wpływ na klimat oraz środowisko naturalne.

Co zrobić z odpadem po wymianie oleju?

Nieprawidłowe składowanie oraz usuwanie oleju silnikowego naraża ludzi na ryzyko ekspozycji na toksyczne substancje chemiczne. Kontakt z olejem może powodować podrażnienia skóry i dróg oddechowych, a także długoterminowe problemy zdrowotne, takie jak uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego.

Po wymianie oleju silnikowego w pojazdach lub maszynach należy go zbierać w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Nie należy w żadnym wypadku wylewać oleju do kanalizacji. Wiele warsztatów samochodowych oraz stacji benzynowych posiada punkty zbiórki zużytego oleju, gdzie można go oddać do właściwego przetwarzania.

Zużyty olej silnikowy po oddaniu do punktu zbiórki może zostać przekazany odpowiedniej jednostce, gdzie będzie poddany recyklingowi. Proces ów pozwala na odzyskanie z niebezpiecznego odpadu cennego surowca. Recykling oleju zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji oraz ogranicza ilość nowego oleju produkowanego z wykorzystaniem surowców kopalnych, który następnie przekształci się również w potencjalnie szkodliwy odpad.Jeśli przedsiębiorstwo nie ma możliwości recyklingu, olej silnikowy należy dostarczyć do wyspecjalizowanego zakładu utylizacyjnego, który zajmuje się bezpiecznym przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych. Można to zrobić, korzystając z usług firmy oferującej skup oleju przepracowanego. Jest po najłatwiejszy i najpewniejszy sposób na pozbycie się odpadów olejowych, z którego korzystają właściciele warsztatów samochodowych. Osoby prywatne dokonujące wymiany oleju na własną rękę mogą próbować przekazać odpad zaprzyjaźnionemu warsztatowi lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Więcej tekstów: